Această activitate este efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și/sau Standardele Romane de Audit armonizate cu cerințele de reglementare impuse de legislația specifică. Scopul acestei activități este de a exprima o opinie independentă în raport cu anumite criterii de calitate.

Auditul situațiilor financiare anuale, impus sau realizat voluntar, supune entitățile unui test sever, obiectiv și sistematizat. Rezultatul acestuia duce la constatarea eventualelor riscuri care pot afecta viitorul unei entități și găsirea unor soluții pentru diminuarea și evitarea riscurilor identificate.

Raport privind transparența – 31.12.2020

Raport privind transparenta – 31.12.2019

Raport privind transparenta – 31.12.2018

Raport privind transparența – 31.12.2017

Raport privind transparența – 31.12.2016

Audit financiar

Ce reprezintă auditul financiar?

“Auditul financiar este o examinare profesională independentă a situațiilor financiare anuale ale unei entități în scopul formulării unei opinii de audit.”

Serviciile noastre de audit financiar includ:

1. Audit financiar impus de reglementările legislației naționale

Conform legislației românești, situațiile în care societățile sunt obligate să efectueze un audit financiar sunt definite de:

a) Articolul 563 din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ordin care transpune Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului European. Acest text de lege definește criteriile de mărime care impun auditarea situațiilor financiare individuale, respectiv dacă la data întocmirii situațiilor financiare se depășesc într-o perioadă de doi ani consecutivi limitele a cel puțin două din următoarele trei criterii:

 1. Totalul activelor: 3.650.000 EUR; 
 2. Cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;
 3. Număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

b) Articolul 34 din Legea Contabilității nr. 82 / 1991 care prevede faptul că situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar. Prin persoane juridice de interes public se înțelege:

 • societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
 • instituțiile de credit;
 • instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul General;
 • instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată;
 • societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare;
 • fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora;
 • societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 • societățile/companiile naționale;
 • societățile cu capital integral sau majoritar de stat;
 • regiile autonome.

 2. Audit financiar impus de politica grupului

Servicii de retratare a situațiilor financiare întocmite conform Standardelor de Raportare Naționale, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară a (IAS/IFRS) sau Standarde de Raportare specifice clientului (GAAP). Filialele holdingurilor internaționale întocmesc periodic pachete de raportare pentru Grup, utilizate în consolidarea internațională a conturilor. 

Întocmite în general conform IFRS, pachetele de raportare în scopul consolidării diferă de la o societate la alta în funcție de specificul industriei, țării, politicii specifice a grupului. Pentru un contabil, întocmirea unor asemenea raportări reprezintă o provocare profesională. Dincolo de competențele necesare efectuării contabilității conform standardelor românești, pachetele de raportare în scopul consolidării solicită eforturi pentru gestiunea diferențelor între sistemele contabile, între politicile contabile, monede și limbi străine.

3. Audit intern

Ce reprezintă auditul intern?

“Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia. Acesta vizează: 

 • evaluarea exactității informațiilor, cu precădere a celor financiar-contabile;
 • asigurarea securității contabile și fizice a operațiunilor;
 • garantarea integrității patrimoniului;
 • emiterea de opinii asupra eficacității sistemelor de informare.”

Serviciile de audit intern includ:

 • Efectuarea de investigații speciale pentru detectarea fraudelor;
 • Întocmirea și documentarea procedurilor și proceselor interne în conformitate cu nevoile clientului și cerințele autorităților de reglementare; 
 • Proiectarea și implementarea programelor de audit intern;
 • Întocmirea rapoartelor de audit intern pentru uzul managerilor și al comisiilor de audit intern ale societății

4. Servicii conexe

Profesia de audit este guvernată de norme etice care impun condiții de independență a auditorilor pentru a asigura obiectivitatea profesională. În limitele acestor restricții, ECOVIS Romania acordă clienților săi non-audit următoarele servicii conexe: consultanță fiscală, consultanță de afaceri, evidență contabilă, evaluări de întreprindere, întocmire de proceduri interne și bugetare, precum și misiuni pe proceduri agreate cu clientul care se configurează cu precizie conform necesităților sale specifice.